PGE – mýty a realita

Co říká PGE?1

V případě uzavření komplexu Turów přijde o živobytí 80 000 polských občanů.

Fakta

V dubnu 2021 bylo v hnědouhelném dole a elektrárně Turów zaměstnáno 3 536 lidí2.
Do roku 2026 dosáhne 306 ze stávajících zaměstnanců komplexu dolu a elektrárny Turów důchodového věku.

Do roku 2030 dosáhne důchodového věku 884 ze stávajících zaměstnanců komplexu dolu a elektrárny Turów důchodového věku, tedy ¼3.

Co říká PGE?1

Uzavření dolu povede k úpadku celého regionu.

Fakta

Populace okresu Zgorzelec na konci roku 2019: 89 200 obyvatel.

V komplexu Turów a ve společnostech závisejících na jeho fungování je zaměstnáno 6 % obyvatel okresu Zgorzelec.4


Výstavba solárních a větrných farem společně s malými elektrárnami na biomasu a přečerpávací elektrárnou v Dolním Slezsku je ekonomicky i technicky proveditelná alternativa komplexu dolu a elektrárny Turów, která může vytvořit 4522 až 7830 pracovních míst5.


Míra nezaměstnanosti v okrese Zgorzelec byla v roce 2020 pod 6,4 %, vyšší než míra nezaměstnanosti v Dolním Slezsku, a odrážela průměrnou míru nezaměstnanosti v Polsku6.

V posledních 23 letech se zaměstnanost v dole Turów snížila o 62 % a v elektrárně Turów se propadla o 22 % za 6 let7.

Co říká PGE?1

Elektrárna Turów vyrábí 7 % elektřiny spotřebovávané v Polsku.

Fakta

V roce 2020 dodala elektrárna Turów něco málo přes 3 % elektřiny spotřebované v Polsku. V roce 2019 to bylo méně než 3 %8.

Co říká PGE?1

„Férová zelená dohoda, ne bezohledná transformace9“.

Fakta

Prodloužení licence komplexu Turów do roku 2044 pravděpodobně připraví region o příležitost k rozvoji a transformaci s využitím množstvím dostupných evropských, národních a soukromých zdrojů financování.


Evropská komise potvrdila, že Bogatynia nezíská finanční prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci, pokud se nezaváže k upuštění od uhlí v tomto desetiletí10.

Co říká PGE?1

„Náhlé uzavření dolu Turów povede ke zhroucení v mnoha ohledech“

Fakta

PGE nepředkládá žádné scénáře uzavření dolu a elektrárny Turów do roku 2026 nebo 2030.  
Existuje právní precedens týkající se hnědouhelného dolu Jänschwalde v Braniborsku v českém vlastnictví, jehož uzavření od září 2019 bylo nařízeno rozhodnutím nejvyššího správního soudu. Tento důl zásoboval mnohem větší elektrárnu o výkonu 2,3 GW a jeho provoz byl obnoven o šest měsíců později, v únoru 2020. Důl Turów může provoz také zastavit a následně obnovit, pokud splní právní požadavky EU, pokud to bude vyžadovat rozhodnutí Soudního dvora EU11.


Národní energetický systém může bez komplexu Turów po roce 2026 fungovat bez problémů. Těžba hnědého uhlí v dole Turów po roce 2026 je nepravděpodobná12.

Co říká PGE?1

Zahájením transformace PGE už přijala novou strategii, která jí umožní dosáhnout do roku 2030 50procentního podílu energie z obnovitelných zdrojů v portfoliu.

Fakta

Uhelná aktiva v majetku společnosti PGE budou převedena na nový státní podnik – Národní agenturu pro energetickou bezpečnost (NABE), což PGE zajistí přístup k financování pro budoucí investice do zemního plynu a energie z obnovitelných zdrojů. Realizace strategie PGE a jejích investic do obnovitelných zdrojů tedy vyžaduje pomoc státu a souhlas Evropské komise – obojí bez možnosti ovlivnění PGE. Kromě toho bude Evropská komise muset odsouhlasit převedení dolu a elektrárny Turów do NABE, což může být podmíněno dřívějším termínem uzavření dolu a elektrárny Turów13.

Co říká PGE?1

Povolení potvrzuje, že provoz dolu je v souladu s polským a evropským právem.

Fakta

17. prosince 2020 Evropská komise uvedla, že Polsko se prodloužením licence dolu dopustilo porušení práva EU14.

Co říká PGE?1

Přeshraniční konzultace mezi Polskem, Českou republikou a Německem probíhaly několik let.

Fakta

Evropská komise došla k názoru, že polské úřady nesprávně použily ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí, pokud jde o sdělování informací veřejnosti a členským státům účastnících se přeshraničních konzultací, přístup ke spravedlnosti a zásadu loajální spolupráce zakotvenou v článku 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (TEU)15.

Co říká PGE?1

Uzavření dolu by znamenalo další ztráty ve výši přibližně 13,5 miliard zlotých.

Fakta

Provoz dolu a elektrárny Turów by byl nejméně o 65 miliard zlotých dražší než investice do alternativních obnovitelných zdrojů16.

Zdravotní a environmentální přínosy plynoucí z omezení emisí skleníkových plynů a škodlivých polutantů, jako je měď, těžké kovy, prach PM10 a PM2,5, SO2 a oxidy dusíku, jsou další výhodou17.

Co říká PGE?1

Dočasná opatření, například provizorní ukončení provozu dolu Turów do vyřešení konfliktu, by představovala hrozbu pro polský energetický systém.

Fakta

PGE nesprávně ztotožňuje dočasné přerušení provozu dolu Turów s trvalým uzavřením dolu a elektrárny.

Co říká PGE?1

PGE instaluje podzemní bariéru, která bude těsnit stejně dobře jako již existující bariéra v blízkosti Lužické Nisy.

Fakta

Ze zjištění saských úřadů vyplývá, že bariéra u Lužické Nisy dostatečně dobře netěsní.

Poznámky pod čarouy:

[1] https://www.gkpge.pl/Press-Center/press-releases/corporate/miedzynarodowa-kampania-przeciwko-polskiej-kopalni-zagrozeniem-dla-europejskiego-zielonego-ladu# 

https://www.politico.eu/sponsored-content/the-green-deal-should-be-just-and-based-on-solidarity/ 

[2] http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBZZFTC/%24FILE/i21546-o1.pdf

[3] http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBZZFTC/%24FILE/i21546-o1.pdf

[4] Údaje z Plánu spravedlivé územní transformace Dolnoslezského vojvodství 2021–2030 – okres Zgorzelec („Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego 2021-2030 – Powiat Zgorzelecki”)

[5] https://kike.org.pl/strategia-transformacji-elektrowni-i-kopalni-w-turowie-raport-kike/

[6] Na konci února 2021 dosahovala míra nezaměstnanosti v okrese Zgorzelec 6,2 % v porovnání s 5,9 % v Dolním Slezsku a 6,5 % v Polsku.

[7] https://zgorzelec.praca.gov.pl/documents/1181997/14489571/Stopa%20Bezrobocia%202021/ad9703ad-c6c5-4147-9be3-8963699e4a2b?t=1615289669000

[8] Podle údajů z: 

https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-dobowe-z-pracy-kse/generacja-mocy-jednostek-wytworczych 

https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-roczne-z-funkcjonowania-kse-za-rok/raporty-za-rok-2020 

https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show

[9] PGE tvrdí, že obvinění z české strany vedou k tomu, co označuje za bezohlednou transformaci, zatímco se ze všech sil vyhývá jednání o možných scénářích tohoto přechodu. Ve skutečnosti PGE ani polská vláda nepředložily žádné studie zaměřené na tuto transformaci, které by předpokládaly uzavření komplexu elektrárny a dolu Turow do roku 2026 nebo 2030, tudíž není možné porovnat alternativní scénáře včetně jejich silných a slabých stránek. Tím, že PGE tlačí na pokračování provozu komplexu Turow do roku 2044 a aktivně usiluje o získání licence na těžbu do tohoto data, tedy fakticky ohrožuje hladký, rychlý, spravedlivý a podporovaný přechod směrem od těžby hnědého uhlí a jeho spalování, podporovaný ze zdrojů na evropské, národní a regionální úrovni a také investicemi jednotlivců i firem.

[10] https://notesfrompoland.com/2021/02/25/unprecedented-czech-legal-challenge-to-polish-coal-mine-could-be-catastrophic-for-poland/

[11] https://www.cleanenergywire.org/news/major-eastern-german-lignite-mine-resumes-operation

https://www.argusmedia.com/en/news/1968122-east-german-lignite-mine-ordered-to-shut-down

[12] http://instrat.pl/en/coal-phase-out/

[13] Až donedávna směřovalo víc než 95 % investic PGE v segmentu generování energie do hnědouhelných dolů a elektráren v porovnání se 3 % směřujícími do odvětví obnovitelné energie. Výstavbou 2 nových černouhelných bloků elektrárny Opole (každý 900 MWe) a nového bloku elektrárny Turów a rozhodnutím o modernizaci většiny černouhelných a hnědouhelných bloků v souladu s požadavky BAT/BREF společnost PGE zvolila investice do pokračování provozu svých černouhelných a hnědouhelných elektráren na úkor investic do systému čisté energie budoucnosti, čímž v posledních 10 letech prakticky zastavila transformaci odvětví v Polsku.

[14] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2452

[15] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2452

[16] Investice do obnovitelných zdrojů v Dolnoslezském vojvodství by umožnila bezproblémové fungování polské elektrické sítě po roce 2026 a vytvořila by víc pracovních míst, než kolik jich aktuálně nabízí komplex Turów. Většinu nákladů, které PGE započítává, tvoří investice do nového hnědouhelného bloku, který se napojuje na polskou síť v dubnu 2021, a náklady na renovaci bloků elektrárny Turów tak, aby odpovídaly požadavkům BAT/BREF, což byla na straně PGE špatná investiční rozhodnutí, a společnost od roku 2021 dostává platby z kapacitního trhu, takže uzavření Turówa by pro polský rozpočet a polské občany znamenalo další úspory.

[17] https://energyandcleanair.org/publications/air-quality-toxic-and-health-impacts-of-the-turow-power-plant/

Popularne Artykuły

6. srpen 2020

Spor o Turów pokračuje

Polská strana neustále nechce přiznat, že Turów ovlivňuje stav podzemní vody v sousedních zemích. V Česku věc nabrala tempo a tato otázka je už proj...
30. listopad 2021

Následky katastrofy v dole Turów

V roce 2016 došlo v dole Turów ke katastrofě. Na složiště těžebního odpadu se sesunula zemina a zasypala uhlí určené k vytěžení. Dle polsk&eacu...
20. leden 2022

Polský premiér propouští za pravdu o Turovu

Polský velvyslanec v Čechách byl premiérem Morawieckým odvolán za pravdivá slova ohledně Turova. Mirosław Jasiński řekl, že konflikt kolem dolu způsobila „arogance některých osob”. „Zejména z řed...

O Nás

Naše organizace společně bojují proti expanzi hnědouhelného dolu Turów v Polsku ve prospěch místních komunit, přírody a klimatu. Podporujeme občanské aktivity mezinárodního společenství na rozhraní České republiky, Německa a Polska. Usilujeme o to, aby závislí na hnědém uhlí Bogatynia vstoupili na cestu energetické, ekonomické a sociální transformace.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.