×
Vyber jazyk
 

20 marca 2020
#stopturow
 

odpověď na interpelaci na dolu Turów

Dne 20. března 2020 byla zveřejněna odpověď na interpelaci č. 2685 poslance Anity Sowińské ve věci pokračování těžby uhlí v dole Turów do roku 2044


Odpovídá: zástupkyně tajemníka Ministerstva mořského hospodářství a vnitrozemské plavby Anna Moskwa

Publikujeme zajímavý fragment:

Ad. 3) Jakým způsobem má ministr mořského hospodářství a vnitrozemské plavby v úmyslu přesvědčit úřady České republiky a Spolkové republiky Německo, aby udělily výjimku od dosažení cílů směrnice 2000/60/ES a 2006/118/ES o vodách a podzemních vodách, na které má povrchový hnědouhelný důl Turów vliv, a které se nacházejí mimo území Polska nebo které jsou mezinárodními vodami spravovanými společně?  

Ve věci oblasti povodí, jehož část se nachází na území jiných členských států Evropské unie, ministr mořského hospodářství a vnitrozemské plavby spolupracuje s příslušnými orgány těchto zemí  za účelem přípravy jednoho mezinárodního vodohospodářského plánu nebo zajištění koordinace v co největší míře na úrovni mezinárodní oblasti povodí vodohospodářského plánu, zahrnujícího oblast povodí nacházející na území Polska, a především v rozsahu aktivit v této oblasti povodí zaměřených na dosažení environmentálních cílů uvedených ve čl. 56, čl. 57, čl. 59 a ve čl. 61 zákona – vodní právo. Ministr mořského hospodářství a vnitrozemské plavby tyto úkoly realizuje v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním. Návrh mezinárodního vodohospodářského plánu pro oblasti povodí je v počáteční fázi přípravy. Udělení výjimek bude předcházet důkladná analýza splnění podmínek u jednotných vodních útvarů povrchových a podzemních vod, se zohledněním nichž lze určit odchylky od dosažení environmentálních cílů podle čl. 4 rámcové směrnice o vodách.
Rovněž je nutno zmínit, že téma plánovaného rozšíření KWB Turów je konzultováno v rámci Česko-polské komise pro hraniční vody. Základem pro tyto konzultace jsou ustanovení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství, podepsané v Praze dne 20. dubna 2015. Polská strana, zároveň investor KWB Turów, státní hydrogeologická služba, jak rovněž polská část Česko-polské komise pro hraniční vody, spolupracuje s českou stranou způsobem, který zajišťuje plnou transparentnost aktivit v souvislosti s předmětným tématem. Zároveň polská jak i česká část CZ-PL Komise pro hraniční vody si je vědoma vlivu přeshraničního řízení týkajícího se KWB Turów na bilaterální vztahy, a proto obě strany usilují o postupování v souladu s ustanoveními výše uvedené smlouvy.
Otázkami monitorování v rámci CZ-PL komise se zabývá pracovní skupina HyP (pracovní skupina pro hydrologii, hydrogeologii a povodňovou službu). Provádí doporučené monitorovací práce, výměnu údajů, informací a společná měření, a to s dohodnutou četností a v rozsahu, v jakém to umožňuje technický stav objektů monitorování.  
Polská část CZ-PL komise vynakládá veškeré úsilí, aby právní kroky investora KWB Turów, jak rovněž jiných subjektů (ministerstvo klimatu), které jsou zodpovědné za prodloužení koncese pro KWB Turów, byly v souladu s ustanoveními Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství, a především s ustanoveními čl. 1, 2 a 12, v kontextu dvoustranných ujednání ohledně všech investicí mohoucích mít negativní vliv na vodní vztahy na území druhého státu (a řízením ve věci prodloužení koncese na těžbu v dolu Turów „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów”). Ministerstvo mořského hospodářství a vnitrozemské plavby se obrátilo na ministerstvo klimatu s prosbou o zohlednění ustanovení výše uvedené smlouvy při vydávání koncese na těžbu v Hnědouhelném dolu Turów.

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BMYJYR&fbclid=IwAR0GjcrE_LieZkOnxj1sezsCdfOnHkOULIeOL4fo_msa4-n8PU645b8Jx9Q" target="_blank">Celý text v polštině je k dispozici zde.

×
 
stopturow
Ke konci minulého roku se vedení PGE přiznalo k tomu, že se chce zbavit (...)
Zpráva, týkající se vlivu Turowa na vodu v Sasku, se dostala do zorného pole (...)
Těžba a spalování uhlí z dolu Turów je mezinárodní problém. Za prvé proto, že pohání (...)
Česko odeslalo k Evropské komisi podnět v souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu Turów. Jsou (...)
Odboráři z dolu a elektrárny Turów naříkají na chybějící otevřenou komunikaci se společnosti Polska Grupa (...)
Společnost Polska Grupa Energetyczna ještě nedávno veřejně popírala vědecké hledisko ve věci klimatických změn (...)
Stovky lidí se 30. srpna shromáždilo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s další těžbou v (...)
więcej
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons