×
Vyber jazyk
 

14 kwietnia 2020
#stopturow
 

Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku

Komisař Sinkevičius odpověděl na otázku poslance Evropského parlamentu Zdechovského ohledně dolu Turów

Dne 31. ledna 2020 europoslanec Tomáš Zdechovský položil následující parlamentní otázku:

Předmět: Porušování práva EU ve vztahu k životnímu prostředí ze strany Polska

"Na česko-polsko-německém trojmezí se nachází uhelný důl Turów. Těžba měla skončit k 30. 4. 2020. Jeho provozovatel PGE GIEK S.A. se rozhodl rozšířit těžbu až do roku 2044 na 30 km2 a 330 metrů pod úroveň terénu. Těžba bude mít prokazatelný negativní dopad na zdroj pitné vody pro cca 30 000 obyvatel na území ČR. V roce 2019 proběhlo v souladu s Úmluvou ESPOO posouzení vlivů přesahujících hranice států, v jehož rámci vydala ČR negativní stanovisko s ohledem na dopady pokračování těžby na dole Turów. I přesto vydal v lednu 2020 regionální ředitel ochrany přírody ve Wrocławi rozhodnutí o podmínkách životního prostředí k projektu pokračování těžby ložiska uhlí „Turów“, kterým udělil souhlas s pokračováním těžby. Ve vztahu k právu EU došlo k porušení Listiny základních práv, a to konkrétně článků 16, 37 a 41, dále k porušení článku 191 SFEU, porušení loajální spolupráce formulované v SEU, dále k nerespektování směrnice 92/43/EHS o ochraně živočichů a rostlin a také k porušení směrnice 2000/60/ES o rámci pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Kvůli tomuto postupu, ignorování stanoviska ČR, nerespektování mezistátního posuzování EIA a porušování práva EU, se dotazuji Evropské komise, zda tento problém monitoruje a zda bude v této věci vyvíjet aktivní kroky?"

Otázka je k dispozici nahttps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-000581_CS.html" target="_blank"> internetových stránkách Evropského parlamentu.

 

Dne 24. března 2020 komisař Virginijus Sinkevičius odpověděl jménem Evropské komise:

"Jak Komise uvedla v odpovědi na otázku k písemnému zodpovězení E-003916/2019, za schvalování projektů a správné provádění legislativy EU primárně odpovídají orgány veřejné moci členských států a v případě potřeby mohou zasáhnout soudy. Aplikace práva EU v konkrétních případech je proto v první řadě věcí příslušných polských orgánů, přičemž dotčené hospodářské subjekty mají plnit povinnosti uložené předpisy EU. Současně je Komise připravená v případě potřeby urychleně jednat.

V případě uhelného dolu Turów je nutno poznamenat, že ačkoliv bylo vydáno rozhodnutí o podmínkách životního prostředí, rozhodnutí o vydání povolení k prodloužení těžby v uhelném dole Turów zatím vydáno nebylo, neboť jednání příslušných orgánů dosud nebyla ukončena. Podle dostupných informací bylo českým environmentálním organizacím umožněno se proti rozšíření těžby odvolat.

Přesto Komise vývoj v této věci pozorně sleduje, a to i na základě informací uvedených ve stížnostech, jež obdržela. V souvislosti s tím Komise dne 24. února 2020 zahájila řízení EU Pilot s cílem posoudit, zda jsou povinnosti vyplývající z předpisů EU o ochraně životního prostředí dodržovány."

Odpověď je k dispozici na https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-000581-ASW_CS.html" target="_blank">internetových stránkách Evropského parlamentu.

 

PGE bylo uděleno prodloužení těžební licence pro důl Turów 4 dny před zveřejněním odpovědi.

 

×
 
stopturow
Ke konci minulého roku se vedení PGE přiznalo k tomu, že se chce zbavit (...)
Zpráva, týkající se vlivu Turowa na vodu v Sasku, se dostala do zorného pole (...)
Těžba a spalování uhlí z dolu Turów je mezinárodní problém. Za prvé proto, že pohání (...)
Česko odeslalo k Evropské komisi podnět v souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu Turów. Jsou (...)
Odboráři z dolu a elektrárny Turów naříkají na chybějící otevřenou komunikaci se společnosti Polska Grupa (...)
Společnost Polska Grupa Energetyczna ještě nedávno veřejně popírala vědecké hledisko ve věci klimatických změn (...)
Stovky lidí se 30. srpna shromáždilo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s další těžbou v (...)
więcej
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons