×
Vyber jazyk
 

19 czerwca 2020
#stopturow
 

Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody

Za námi je webinář o problémech kolem ložiska Turów. Současně Evropská komise odpověděla na parlamentární otázky německé europoslankyně ohledně nesplnění povinností polskou vládou při vydávání licence pro důl. Kdežto stížnost týkající se nepatřičné aplikace předpisů Rámcové směrnice o vodě Polskem bude projednána EK v pozdějším termínu. 

1. Pro Polsko jsou závazné cíle v oblasti klimatu EU a Pařížské dohody

Virginijus Sinkevičius odpověděl jménem Evropské komise na prioritní otázky zadané 27. března německou europoslankyni Annu Cavazzini ve věci dolu Turów. Cavazzini upozornila na celou řadu pochybení při jednáních polské vlády. Upozorňuje, že koncese byla vydána i přes mimořádně významný vliv ložiska a elektrárny Turów na kvalitu a hladinu vody a na zdraví občanů ve třech státech Evropské unie.

„24. března 2020 státní společnost PGE oznámila, že ji polská vláda udělila povolení na dalších šest let provozu povrchového hnědouhelného dolu Turów na česko-německo-polské hranici. Veřejnost neměla v průběhu řízení, které probíhalo z důvodu přiznání nové koncese, možnost podat námitky vůči projektu. Současně je posuzován druhý návrh na rozšíření dolu a pokračování těžby do roku 2044, a to i přes vysokou úroveň emisí vytvářených dolem a jeho vliv na kvalitu a hladinu vody a také na zdraví občanů ve třech členských státech“.

Dotazy ke Komisi:

  1. Jak Evropská komise přistupuje k neustálému porušování právních předpisů EU v rámci projektu Turów, zejména překročení limitu týkajícího se toxických látek, který je obsažen v Rámcové směrnici o vodě?
  2. Zvažuje Komise zahájení právních kroků proti Polsku v podobě řízení ve věci nedodržení povinností členského státu?
  3. Jakým způsobem Evropská komise zajistí shodu pro pokračování těžby v dole a provozování elektrárny Turów s cílem Unie w oblasti klimatické neutrality a Zelenou dohodou?

Virginijus Sinkevičius odpověděl, že „Komise vývoj této záležitosti pozorně sleduje. Aktuálně zkoumá její shodu s právními předpisy EU na ochranu životního prostředí (v tom Rámcovou směrnicí o vodě). Na základě výsledků této analýzy se Komise rozhodne ohledně opatření, které budou zahájeny“.

Sinkevičius zdůraznil, že členské státy sice mají svobodu ohledně volby energetického balíčku, přesto pro ně platí cíle EU v klimatické oblasti a Pařížské dohody. Ve zprávě ve věci evropské zelené dohody se oznamuje, že „je třeba rozšířit energetický sektor, který se ve velké míře opírá o obnovitelné zdroje, a tyto činnosti doplnit rychlým stažením uhlí a dekarbonizací uhlí. Za tímto účelem má Komise zájem využít současně veřejnou podporu, i soukromé investice“.

Zdroje:

  1. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001910-ASW EN.html">https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001910-ASW EN.html
  2. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001910_EN.html">https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001910_EN.html

2. Turów ovlivňuje stav vody v oblasti

12. června proběhl internetový seminář „Žíznící po spravedlnosti. Vymahatelnost unijních předpisů o vodě a ochraně společnosti před dopady těžby uhlí“ organizovaný nadací „RT-ON“, Evropským úřadem životního prostředí (EEB) a Frank Bold Society. Během setkání se jednalo o hnědouhelném povrchovém dole Turów a dopadech těžby uhlí na stav vody v oblasti. Dle údajů EEB je v okolí Turowa odčerpáváno cca. 40 litrů na sekundu.

- Důl a elektrárna v Turowě patří nejenom k nejhorším emitentům oxidu uhličitého v celé EU, ale také porušují předpisy EU o vodě, když čerpají její ohromné množství, což má znepokojivý dopad na veřejnost okolních zemí - zdůraznil během setkání Jeremy Wates, generální tajemník EEB.

Europoslankyně Anna Cavazzini upozornila na to, že negativní dopady činnosti dolu Turów nekončí na hranici, a ve stejné míře se týkají také naších sousedů. 

Kuba Gogolewský z nadace „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” zase upozornil na problém s nedostatkem patřičné ochrany vodních zdrojů v Polsku: – Ochrana vody prostě není s těžbou hnědého a černého uhlí kompatibilní.

Zdroje:

  1. https://wyborcza.pl/7,155287,26033380,przygraniczny-konflikt-o-gigantyczna-kopalnie-zaostrza-sie.html">https://wyborcza.pl/7,155287,26033380,przygraniczny-konflikt-o-gigantyczna-kopalnie-zaostrza-sie.html
  2. https://www.saechsische.de/plus/eu-polen-tschechien-turow-kraftwerk-grube-kohle-klima-petition-5214084.html">https://www.saechsische.de/plus/eu-polen-tschechien-turow-kraftwerk-grube-kohle-klima-petition-5214084.html

3. Ochrana Povodí Odry – trvají konzultace

Blíží se konec konzultací „Počáteční přezkum významných problémů vodního hospodářství zjištěných v mezinárodní oblasti povodí Odry pro potřeby třetího plánovacího cyklu podle RSV“. Je to další příležitost, jak upozornit na to, jakým způsobem povrchový důl Turów ovlivňuje stav vody stejně tak v Polsku, jakož i v Čechách a Německu.

Pro dosažení cílů Rámcové směrnice o vodě existují „plány hospodaření s vodou“, které jsou zpracovávány na dobu 6 let. Tyto plány jsou realizované na národní a mezinárodní úrovni, např. pokud má řeka povodí ve více než jednom státě.

V roce 2015 byla vyhotovená „Aktualizace plánu hospodaření s vodou pro Mezinárodní oblast povodí Odry“ - v souladu s Rámcovou směrnicí o vodě. Je postavený na zásadních problémech vodního hospodářství v povodí Odry a shrnuje všechny vyžadované činností, které je třeba zavést za účelem zlepšení vodního stavu.

Další aktualizace plánu vodního hospodářství pro Mezinárodní oblast povodí Odry musí být ukončená do konce roku 2021. Také v tomto plánovacím období se počítá s veřejnými konzultacemi. Je to skvělá příležitost, pro spojení sil proti dolu Turów. Konzultace slouží jako základ pro přípravu mezinárodních plánů vodního hospodářství, tj. Základní mezinárodní strategie za účelem dosažení cílů v rozsahu kvality vody, uvedených v RSV.

Konzultace jsou příležitostí, aby se ukázalo, že činnost povrchového dolu Turów a dalších skrývek v oblasti, je mezinárodním problémem a to stejně tak pokud jde o hladinu podzemní vody, jakož i o znečištění (mj. kyselinou sírovou a těžkými kovy).

Další informace týkající se konzultací: http://mkoo.pl/index.php?mid=4&lang=CZ">http://mkoo.pl/index.php?mid=4&lang=CZ

4. Evropská komise potřebuje čas na projednání stížnosti

Před dvěma týdny jsme informovali, že v červnu Evropská komise projedná stížnost týkající se nesprávného uplatnění předpisů Rámcové směrnice o vodě Polskem. 

Avšak od Komise jsem dostali zprávu, že na projednání této záležitostí bude potřebovat více času: „Komise nebyla schopná rozhodnout o oznámení výzvy pro odstranění pochybení nebo uzavření věci ve všeobecně přijatém termínu jednoho roku ode dne registrace stížnosti, protože stížnost a dodatečné dokumenty zahrnují otázky vyžadující další analýzu, jež právě probíhá“.
 

×
 
stopturow
Zpráva, týkající se vlivu Turowa na vodu v Sasku, se dostala do zorného pole (...)
Těžba a spalování uhlí z dolu Turów je mezinárodní problém. Za prvé proto, že pohání (...)
Česko odeslalo k Evropské komisi podnět v souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu Turów. Jsou (...)
Odboráři z dolu a elektrárny Turów naříkají na chybějící otevřenou komunikaci se společnosti Polska Grupa (...)
Společnost Polska Grupa Energetyczna ještě nedávno veřejně popírala vědecké hledisko ve věci klimatických změn (...)
Stovky lidí se 30. srpna shromáždilo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s další těžbou v (...)
30. srpna 2020 proběhlo na trojmezí hranic Polska, Čech a Německa veřejné shromáždění proti (...)
więcej
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons