×
Vyber jazyk
 

26 czerwca 2020
#stopturow
 

PGE bere regionu možnost rozvoje

PGE nepolevuje a všemi způsoby brání další provoz ložiska Turów, ignoruje přitom její vliv na vodu a životní prostředí. Vedení společnosti uznává, že odklon od uhlí je nezbytný, minimálně z ekonomických důvodů, avšak současně trvají na pokračování těžby v regionu Bogatynia. Tím pádem si tato lokální společnost blokuje možnost získat peníze na spravedlivou transformaci. 

1. Konzultací se zúčastnili zástupci 3 států

22. června byly ukončeny konzultace „Počátečního přezkumu významných problémů vodního hospodářství zjištěných v mezinárodní oblasti povodí Odry pro potřeby třetího plánovacího cyklu podle RSV“. Organizace, instituce, občané a samosprávy z Polska, Čech a Německa předali svoje připomínky a zdůraznili negativní dopad činnosti povrchového dolu Turów na stav vody ve třech státech. Bylo zdůrazněno, že činnost povrchového dolu Turów a dalších skrývek v oblasti, je mezinárodním problémem, a to stejně tak pokud jde o hladinu podzemní vody, jakož i o jejich znečištění (mj. kyselinou sírovou a těžkými kovy).

Účastníci řízení dokazovali, „že působení dolu Turów má negativní vliv na množstevní stav hlubinných vod v celém povodí, tj. v Polsku, Čechách a v Německu. [...] Kvůli těžební činnosti v Polsku, není na území Česka a Německa možné dosáhnout uspokojivý množstevní stav touto činnosti poškozených částí podzemních vod, a to až do roku 2027, a existuje riziko dalšího prohlubování problému“.

Nadace zažádala o zařazení negativního vlivu dolu Turów na množstevní stav podzemní vody do problémů s nadregionálním významem a aby MKOO převzalo hlavní úlohu při řešení tohoto nadregionálního problému. „Řešení problému nemůže být ponecháno výhradně na dvoustranných komisích pro přeshraniční vody, protože nemají oprávnění na formulování mezinárodního plánu povodí Odry“.

Zdroj:

 1. http://www.mkoo.pl/">http://www.mkoo.pl/

2. Turów vysušuje Sasko 

Nejnovější expertíza provedená hydrogeologem dr. Sylwestrem Kraśnickým uvádí, že Turów krade vodu nejenom Čechům, ale také Němcům. Kraśnický v souvislostí s plánovaným rozšířením dolu přezkoumal jeho přeshraniční vliv na množství a kvalitu půdní vody. Z průzkumu plyne, že dochází jak k vysušování německé části povodí Žitavy, tak k přímému znečištění vodních toků, Nisy a Odry, těžkými kovy.

Daniel Gerber, německý mluvčí parlamentní skupiny pro energie a životní prostředí a člen komise pro energie, ochranu klimatu, životního prostředí a zemědělství vysvětluje:

„Průzkum ukazuje na značnou souvislost mezi klesáním hladiny půdní vody a těžební činnosti dolu Turów. Čísla jsou hrozivá. Půdní vody v přihraniční oblasti klesly pod 40 metrů. Hlubší vrstvy vodonosných skal, byly zcela vysušeny během pouhých 30 let“.

Průzkum Kraśnického je dalším důkazem na to, že vodní krize se Žitavy týká. Klimatická krize a další vysušování půdy povrchovými doly bude tyto problémy prohlubovat.

Německá europoslankyně Anna Cavazzini komentuje:

„Výsledky těchto průzkumů nám poprvé poskytují komplexní vhled zároveň na saský i na mezinárodní rozměr Turowa. Dopady povrchové těžby nekončí na hranicích. Hrozba kontaminace protéká řekami přes hranice států“.

Zdroje:

 1. https://www.annacavazzini.eu/braunkohletagebau-turow-graebt-sachsen-das-wasser-ab/">https://www.annacavazzini.eu/braunkohletagebau-turow-graebt-sachsen-das-wasser-ab/

https://greenpeace.berlin/wp-content/uploads/2020/06/%C3%9Cbersetzung-Studie-Sylwester-Kra%C5%9Bnicki-zur-deutschen-Grundwassersituation-durch-Erweiterung-des-Tagebaus-Tur%C3%B3w.pdf

 1. https://www.radiolausitz.de/beitrag/warnung-vor-tagebau-erweiterung-bei-zittau-648047/">https://www.radiolausitz.de/beitrag/warnung-vor-tagebau-erweiterung-bei-zittau-648047/
 2. https://www.l-iz.de/wirtschaft/metropolregion/2020/06/Der-polnische-Braunkohletagebau-Turow-graebt-der-Region-Zittau-das-Wasser-ab-336789">https://www.l-iz.de/wirtschaft/metropolregion/2020/06/Der-polnische-Braunkohletagebau-Turow-graebt-der-Region-Zittau-das-Wasser-ab-336789

3. Petiční válka pokračuje

14. června je na programu Petičního výboru projednání české petice ve věci nebezpečí ztráty pitné vody v Liberecké oblasti v souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu v Turowě. Mezitím do výboru přišla další petice, tentokrát však podaná lokálními samosprávami z Polska, podporovanými PGE, proti uzavření dolu a elektrárny Turów v Bogatyni. Pravděpodobně dojde k jejímu projednání na stejném zasedání Petičního výboru.

Zástupci samospráv vyjádřili „znepokojení nad jednáním naších českých sousedů, jejichž cílem je dosáhnout uzavření těžebního a energetického komplexu Turów“. Obávají se, že může dojít k uzavření dolu a elektrárny a likvidaci pracovních míst.

Samosprávy ignorují hlasy nevládních organizací, které se už více než dva roky snaží přesvědčit okres Zgorzelec a Bogatynia, že nejlepší zárukou zaměstnanosti v regionu bude využití evropských prostředků pro zelenou transformaci. 

PGE, která trvá na prodloužení koncese pro Turów, bere oblasti Bogatynia možnost rozvoje a patřičné přípravy na nevyhnutelnou transformaci. Pokud samosprávy patřičně brzy nepochopí, že uhlí nemá budoucnost, probudí se s příslovečnou rukou ve džbánu. PGE bude z ekonomických důvodu, a to dříve nebo později, přinucená komplex uzavřít. A dopady ignorance samospráv a energetické společnosti budou nejcitelnější pro obyvatele regionu.

Přitom z expertízy prof. Jana Popczyka plyne, že zelená transformace v regionu je možná a zajistí větší počet pracovních míst, než může současně nabídnout komplex Turów.

Zdroje:

 1. https://bogatynia.pl/content/view/full/78613">https://bogatynia.pl/content/view/full/78613
 2. http://ppte2050.pl/platforma/">http://ppte2050.pl/platforma/

4. PGE se snaží dokázat, že Turów nemá vliv na vodu

Polska Grupa Energetyczna dělá všechno pro to, aby dokázala, že Turów nemá vliv na stav vody v Čechách a Německu a popírá údaje postavené na spolehlivých výzkumech. PGE sponzorovaný portál Cire zveřejnil 22. června 2020 zprávu, obsahující tézi, že „důl Turów má minimální vliv na hydrogeologické podmínky na české straně“. Z článku Cire plyne, že „vliv na vodní rezervy při české hranici mají meteorologické podmínky, a ne působení hnědouhelného dolu Turów, který patří společnosti PGE GiEK ze skupiny PGE“.

„Avšak ve světe modifikovaném lidskou činností a klimatickými změnami, je sucho způsobeno jejich společným působením“ - čteme ve zprávě. V článku se už neuvádí, že jedním z hlavních viníků klimatických změn je právě uhlí. Důl a elektrárna Turów se přímo podílejí na prohlubování klimatické krize na základě emisí ohromného množství oxidu uhličitého. V období 2020 – 2038 spalování uhlí vytěženého v dole Turów způsobí emise alespoň 10,3 mil. tun CO2 ročně.

Krom toho autoři článku prozkoumali vliv klimatických změn na stav povrchové vody, ale nezabývali se vlivem na podzemní vody, ani vlivem samotného ložiska Turów na stav povrchové a podzemní vody. A přesto používají výsledky svých analýz na popření, v očích polského veřejného mínění, výsledků výzkumů ukazujících na negativní dopady působení Turowa na vodu.

Zpráva se také nezmiňuje o tom, že ložisko znečišťuje vodu těžkými kovy. Důl Turów odvádí do vody spoustu toxických prvků, mezi jinými rtuť (více než 330 kg v roce 2017, z čehož cca. 100 kg do vody a půdy). Rtuť je jednou ze zvláště toxických látek, která podléhá bioakumulaci, a její odstranění z vodního prostředí je jedním z cílů Rámcové směrnice o vodě.              

PGE je státním podnikem a polské úřady tvrdohlavě brání její zájmy. Zprávu publikovanou státním Institutem pro meteorologii a vodní hospodářství je stěží možno považovat za objektivní.  I když samotná instituce má dobré jméno, spolehlivost zprávy vyvolává pochybnosti, zejména proto, že je použitá pro popření jiných výzkumů, které se zabývají vlivem skrývek na stav vody. 

Práce týkající se vlivu Turowa na stav vod a životního prostředí:

 1. https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/Air-quality-toxic-and-health-impacts-of-the-Turow-power-plant_publication.pdf">https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/Air-quality-toxic-and-health-impacts-of-the-Turow-power-plant_publication.pdf
 2. http://plapdp.cz/PDP_LNO/II/1_TEXTOVA_CAST/LNO_II_TEXT.pdf">http://plapdp.cz/PDP_LNO/II/1_TEXTOVA_CAST/LNO_II_TEXT.pdf
 3. https://greenpeace.berlin/wp-content/uploads/2020/06/%C3%9Cbersetzung-Studie-Sylwester-Kra%C5%9Bnicki-zur-deutschen-Grundwassersituation-durch-Erweiterung-des-Tagebaus-Tur%C3%B3w.pdf">https://greenpeace.berlin/wp-content/uploads/2020/06/%C3%9Cbersetzung-Studie-Sylwester-Kra%C5%9Bnicki-zur-deutschen-Grundwassersituation-durch-Erweiterung-des-Tagebaus-Tur%C3%B3w.pdf

Další zdroje:

 1. https://www.cire.pl/item,200277,1,0,0,0,0,0,niezalezna-opinia-imigw-pib-kopalnia-turow-ma-znikomy-wplyw-na-warunki-hydrologiczne-po-stronie-czeskiej---.html">https://www.cire.pl/item,200277,1,0,0,0,0,0,niezalezna-opinia-imigw-pib-kopalnia-turow-ma-znikomy-wplyw-na-warunki-hydrologiczne-po-stronie-czeskiej---.html
 2. https://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F1%252F2020%252Fuwarunkowania_klimatyczne.pdf">https://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F1%252F2020%252Fuwarunkowania_klimatyczne.pdf

5. Turów nebo zelená PGE?

PGE trvá na těžbě v dole Turów do roku 2044, i když současně přiznává, že uhelná aktiva společnosti komplikují dosažení na finance a zajištění pro PGE, které jsou nezbytné pro rozvoj skupiny.

- Kvůli tomu, že uhlí je dle EU sestupným palivem, pak, vlastníme-li zdroje uhlí, máme zkomplikovaný přístup k externímu financování nových investicí. Banky nefinancují ty, které se opírají o uhlí jako palivo, avšak nechtějí podporovat ani nízkoemisní projekty ve skupinách, jež vlastní uhelná aktiva. Máme také problém s pojistiteli. PZU nám zatím poskytování záruk neodmítá, ale má mnoho zahraničních zajistitelů, zejména z Velké Británie, a oni dělají problémy se schváleními pro skupiny jakou je i ta naše - přiznal předseda společnosti Wojciech Dąbrowski.

Zdroj:

 1. https://wyborcza.pl/7,155287,26033380,przygraniczny-konflikt-o-gigantyczna-kopalnie-zaostrza-sie.html">https://wyborcza.pl/7,155287,26033380,przygraniczny-konflikt-o-gigantyczna-kopalnie-zaostrza-sie.html
×
 
stopturow
Nový energetický blok v Turowě, postavený za 4,3 mld. PLN, byl zastaven už po měsíci (...)
Došlo k zahájení čtvrtého kola jednání české a polské vlády ve věci dolu Turów. I (...)
Již tři týdny trvají jednání Polska s Českou republikou ve věci dolu Turów. Jejich podrobnosti (...)
Situace kolem Turowa se v posledních dnech mění vcelku dynamicky a každý den můžeme očekávat (...)
Bouře kolem Turowa nadále trvá, avšak PGE se jeví, jako hluchá a slepá na (...)
Ministr životního prostředí a klimatu Michał Kurtyka vydal koncesi pro povrchový důl Turów do (...)
Polsko zaslalo Soudnímu dvoru Evropské unie odpověď na žádost České republiky o dočasné zastavení (...)
więcej
2021-04-28
Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země
2021-04-28
OZE může být budoucnost Turowa
2021-04-14
Polsko se nebude se sousedy domlouvat
2021-03-23
Eskalace konfliktu
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons