×
Wybierz język
 

26 marca 2020
#stopturow
 

Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa

20 marca 2020 na stronie Sejmu opublikowano odpowiedź na interpelację nr 2685 posłanki Anity Sowińskiej w sprawie kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów do 2044 r.

 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa

Zamieszczamy interesujący fragment:

Ad. 3) W jaki sposób Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamierza przekonać władze Republiki Czeskiej oraz Federalnej Republiki Niemiec do udzielenia odstępstwa od osiągnięcia celów Dyrektyw 2000/60/WE oraz 2006/118/WE dla wód powierzchniowych i podziemnych, na które wpływa odkrywka węgla brunatnego Turów, a które znajdują się poza terytorium RP lub które są wodami międzynarodowymi zarządzanymi wspólnie?

Dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej realizuje współpracę z właściwymi organami tych państw w celu przygotowania jednego międzynarodowego planu gospodarowania wodami lub zapewnienia koordynacji w jak największym stopniu na poziomie międzynarodowego obszaru dorzecza planu gospodarowania wodami, obejmującego obszar dorzecza znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w zakresie działań na tym obszarze dorzecza ukierunkowanych na osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy – Prawo wodne. MGMiŻŚ realizuje te zadania w ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Projekt międzynarodowego planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy jest w początkowej fazie przygotowania. Udzielenie odstępstw będzie poprzedzone rzetelną analizą spełnienia warunków przez jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem, których można określić odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 4 RDW.

Warto również, nadmienić, iż temat planowanego rozszerzenia KWB Turów jest konsultowany w ramach Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych. Podstawą tych konsultacji są zapisy Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, podpisanej w Pradze dnia 20 kwietnia 2015 r. Strona polska, zarówno inwestor KWB Turów, państwowa służba hydrogeologiczna jak i polska część Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych, prowadzi współpracę ze stroną czeską w sposób zapewniający pełną transparentność działań w odniesieniu do przedmiotowego zagadnienia. Zarówno polska, jak i czeska część PL-CZ Komisji ds. Wód Granicznych ma świadomość wpływu postępowania transgranicznego dotyczącego KWB Turów na relacje dwustronne, stąd starania obu stron, by działać zgodnie z zapisami ww. umowy.

Kwestiami monitoringowymi w ramach PL-CZ Komisji zajmuje się Grupa robocza HyP (Grupa robocza do spraw hydrologii, hydrogeologii oraz osłony przeciwpowodziowej). Dokonuje zalecanych prac monitoringowych, wymiany danych, informacji i wspólnych pomiarów, w ustalonej częstotliwości i zakresie, na jaki pozwala stan techniczny obiektów monitoringu.

Polska część PL-CZ Komisji dokłada wszelkich starań, by działania prawne inwestora KWB Turów, jak i innych podmiotów (Ministerstwo Klimatu), które są odpowiedzialne za przedłużenie koncesji dla KWB Turów, były zgodne z zapisami Umowy między Rządem RP a RC o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, w szczególności z zapisami art. 1, 2 i 12, w kontekście uzgodnień dwustronnych wszystkich inwestycji mogących mieć negatywny wpływ na stosunki wodne na terytorium drugiego państwa (a postępowaniem w sprawie przedłużenia koncesji na wydobycie w kopalni Turów „Kontynuacja wydobycia złóż węgla brunatnego Turów”). Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Klimatu o uwzględnienie zapisów Umowy przy wydawaniu koncesji na wydobycie w Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BMYJYR&fbclid=IwAR0GjcrE_LieZkOnxj1sezsCdfOnHkOULIeOL4fo_msa4-n8PU645b8Jx9Q" target="_blank">Cała odpowiedź jest dostępna na stronie sejm.gov.pl

 

×
 
stopturow
Raport dotyczący wpływu Turowa na wody w Saksonii, nie uszedł uwadze opinii publicznej w (...)
Wydobycie i spalanie węgla z odkrywki Turów to problem międzynarodowy. Po pierwsze dlatego, że (...)
Czechy przesłały do Komisji Europejskiej skargę w związku z rozbudową polskiej kopalni węgla brunatnego (...)
Związkowcy z kopalni  i elektrowni Turów narzekają na brak otwartej komunikacji z Polską Grupą (...)
Polska Grupa Energetyczna jeszcze niedawno publicznie negowała naukowe stanowisko w sprawie zmian klimatu, i (...)
Setki ludzi zebrały się 30 sierpnia, aby wyrazić swój sprzeciw wobec dalszego wydobycia w (...)
30 sierpnia 2020 na Trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec odbył się protest przeciwko (...)
Polska strona wciąż nie chce przyznać, że Turów wpływa na stan wód podziemnych w (...)
więcej
2020-08-03
Spływ energetyczny i manifestacja na Trójstyku granic
2020-07-21
Europa podzielona na Trójstyku granic
2020-07-15
Posiedzenie Komisji Petycji PE: „Turów narusza unijne procedury”
2020-07-08
Spotkajmy się na Trójstyku granic
2020-07-01
Odejście od węgla brunatnego jest nieuniknione
2020-06-24
PGE odbiera regionowi szanse rozwoju
2020-06-18
Turów narusza unijne przepisy dotyczące wody
2020-06-02
Transformacja Turoszowa
2020-05-22
W czerwcu będzie głośno o Turowie
2020-05-15
Unia Europejska przygląda się koncesji dla odkrywki Turów
2020-05-15
Niemieckiej elektrowni Datteln 4 skomplikowane i drogie narodziny – tylko (...)
2020-05-06
Odkrywka Turów coraz mniej się opłaca
2020-05-04
EURACTIV: Czesi kwestionują Turów
2020-04-30
Odkrywki pod lupą Rzeczpospolitej
2020-04-15
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie
2020-04-14
O tym jak Czesi górami i lasami, węgiel brunatny do Turowa (...)
2020-04-10
Oko.press pisze o Turowie
2020-04-06
Bank Santander wspiera PGE
2020-04-06
Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy
2020-04-01
Przedłużenie żywota odkrywki Turów w cieniu koronawirusa.
2020-04-01
Czy mBank pali węglem z Turowa?
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa
2020-03-27
Czesi o rozbudowie odkrywki Turów
2020-03-27
Miasto Żytawa składa apelację
2020-03-26
Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa
2020-03-25
Spragnieni sprawiedliwości
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2020-03-24
Oficjalna informacja PGE z 24 marca 2020
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-06
Petycja złożona w Parlamencie Europejskim
2020-02-21
Podpisz petycję!
2020-02-18
Transformacja energetyczna Turowa
2020-01-20
Czesi skarżą Turów!
2019-11-29
Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL
2019-11-21
Polsko-czeskie stracie dyplomatyczne
2019-11-15
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-16
Specustawa węglowa - protest
2019-04-24
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarowdowe
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe